Konkurs plastyczny dla uczniów powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA PLAKAT PROMUJĄCY OCHRONĘ BOCIANA BIAŁEGO NAD NOTECIĄ

bocian_logo.jpg

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, a partnerem Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

2. Cele konkursu

  • zainteresowanie młodych mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zagadnieniami związanymi z bocianem białym, jego ochroną, zagrożeniami, biologią, ekologią, a także przyrodą doliny Noteci;
  • rozwijanie zamiłowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży;
  • promocja regionu nadnoteckiego poprzez prezentowanie walorów przyrodniczych tego terenu.

3. Uczestnicy

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach:

  • szkoły podstawowe,
  • szkoły gimnazjalne i ponadgimnazajalne.

4. Zasady uczestnictwa

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A3 i nie większym niż 100 x 70 cm. Technika wykonania jest dowolna. Plakat powinien promować ochronę bociana białego w dolinie Noteci. Prace muszą być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu, należy je przesłać na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny

ul. Sikorskiego 22, 64-980 Trzcianka

Prace można również składać pod wyżej wymienionym adresem osobiście. Termin przyjmowania prac mija 25 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego). Pracę należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz adresem autora. Na pracy powinna się również znaleźć nazwa i adres szkoły (także klasa), którą reprezentuje uczestnik konkursu. Informacje te powinny się znaleźć na drugiej stronie pracy.

5. Ocena prac i nagrody

Oceniany będzie przede wszystkim pomysł, staranność wykonania pracy i odniesienie do tematu konkursu. Oceny dokona jury złożone m.in. z przedstawicieli Biblioteki w Trzciance i PTOP „Salamandra”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2011 r. (wyniki będą dostępne w Internecie – na stronie www.przyroda.most.org.pl). Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu w Bibliotece w Trzciance (zwycięzcy zostaną poinformowani o dacie wręczenia nagród). Nieodebrane nagrody zostaną wysłane pocztą.

Nagrody zostaną ufundowane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki oraz PTOP „Salamandra”. W każdej z kategorii wiekowej planowane jest nagrodzenie 6 uczestników (jury przysługuje prawo do innego podziału nagród). Nagrodami będą głównie książki przyrodnicze (przewodniki, albumy itp.) oraz sprzęt turystyczny (np. plecaki).

6. Postanowienia końcowe

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Prace będą prezentowane na wystawach np. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance. Prace mogą być również opublikowane w Internecie, mediach oraz mogą zostać wydane w formie drukowanej.

Wśród szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie wybranych zostanie 7 placówek, w których jesienią prowadzone będą bezpłatne warsztaty przyrodnicze dla uczniów.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać kontaktując się Nadnoteckim Kołem PTOP „Salamandra”:

  • e-mail: notec@salamandra.org.pl