Chroniliśmy kuliki wielkie

W 2023 roku uczestniczyliśmy w czynnej ochronie lęgów kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi. Był to już 11 rok działań na rzecz nadnoteckich kulików!


Rozmieszczenie par lęgowych było podobne jak w poprzednich latach – najwięcej odnotowano w zachodniej części obszaru (gmina Wieleń). Stwierdzono 11 par. Kuliki preferowały lęgi na łąkach kośnych, stwierdzono zdarzające się sporadycznie gniazdowanie na polach uprawnych (2 gniazda – w jednym przypadku była to łąka przekształcona w tym roku w grunt rolny).

W sumie znaleziono 8  gniazd należących do 6 par (dwa lęgi powtarzane). Z gniazd pobrano i poddano inkubacji 30 jaj. Wykluło się 25 młodych, a na wolność wypuszczono 20 kulików wielkich. Wszystkie ptaki zostały zaobrączkowane.

Gniazdo kulika wielkiego na polu uprawnym

Coraz więcej stwierdzeń ptaków oznakowanych żółtymi flagami (ptaki pochodzące z hodowli wolierowej) potwierdza, że dotychczas stosowane metody (zabieranie jaj z gniazd, inkubacja, hodowla) są skuteczne, wiele ptaków przeżywa i wraca na obszary wypuszczenia lub – jak pokazują obserwacje z lat poprzednich – do innych ostoi. W 2023 r. odczytano w dolinie Noteci flagi dwóch ptaków lęgowych.

Prace były prowadzone na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i zostały sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej